પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ યોજનાઓ૧૩ મું નાણાપંચ

૧૩ મું નાણાપંચ

ભારત સરકાર તરફથી વર્ષ - ૨૦૧૦-૨૦૧૫ દરમ્‍યાન
- જનરલ અને શિડયુલ એરીયા બેઝીક ગ્રાંટ રૂ. ૧૫૯૭.૫૪ કરોડ તેમજ
- જનરલ અને શિડયુલ એરીયા પરફોર્મન્‍સ ગ્રાંટ રૂ. ૮૫૮.૧૫ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૨૪૫૫.૬૯ કરોડની ફાળવણી
જીલ્‍લા પંચાયતને મળનાર ગ્રાંટ પૈકી ૭૦ ટકા ગ્રામ પંચાયતને, ૧૫ ટકા તાલુકા પંચાયતને અને ૧૫ ટકા જીલ્‍લા પંચાયતને
જીલ્‍લાને ગ્રાંટની ફાળવણી ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરીના આધારે
આ ગ્રાંટ અંતર્ગત શુધ્‍ધ પીવાના પાણી માટેની યોજના, ડ્રેનેજ, સોલીડ વેસ્‍ટ મેનેજમેન્‍ટ અને સ્‍ટ્રીટલાઇટના કામોનો સમાવેશ
કોઇપણ કામ રૂ. ૫૦.૦૦ લાખથી વધુ રકમનું લઇ શકાશે નહીં.
૧૩મું નાણાંપંચ વર્ષ-૨૦૧૦-૧૧ માં અત્રેના જીલ્લાને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રુ.૧૨.૮૮ કરોડ છે. જેની સામે ૧૬૧૬ કામો પૂર્ણ થયેલ છે. અને ૧૨.૮૮ કરોડ ખર્ચ થયેલ છે.
૧૩મું નાણાંપંચ વર્ષ-૨૦૧૧-૧૨ માં અત્રેના જીલ્લાને ફાળવેલ ગ્રાન્ટ રુ.૧૫.૮૫ કરોડ ફાળવવામાં આવેલ છે.
પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નાણાકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૩ મા નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપવા બાબત