પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા વસતિ અને વસતિની ગીચતા

‍વસતિ અને વસતિની ગીચતા

અ.નંતાલુકાનું નામવિસ્તારકુલ વસતિવસતિની ગીચતાગામોની સંખ્યાશહેરો/નો.એ.ની સંખ્યા
ચો.કિ.મી.માં દર ચો.કિ.મી. દીઠ વસતિવાળા ઉજજડ કુલ 
આહવા૬૨૪.૦૬ ૧૦૧૧૮૯ ૧૦૫ ૧૨૧ ૧૨૧
ર સુબીર૫૩૩.૦૬ ૫૫૩૬૮ ૧૦૮ ૯૨ ૯૨
વઘઇ૬૧૯.૦૫ ૭૧૭૩૪ ૧૩૯ ૯૫ ૯૫
જિલ્લાનું કુલ૧૭૭૬.૧૭ ૨૨૮૨૯૧ ૧૨૯ ૩૦૮ ૩૦૮