પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા વસતિ અને વસતિની ગીચતા

‍વસતિ અને વસતિની ગીચતા

અ.નંજિલ્‍લાનું  નામવિસ્તારકુલ વસતિવસતિની ગીચતાગામોની સંખ્યાશહેરો/ નો.એ. ની સંખ્યા
ચો.કિ.મી.માં દર ચો.કિ.મી. દીઠ વસતિવાળા ઉજજડ કુલ 
ડાંગ૧૭૬૬.૦૦૨૨૮૨૯૧૧૨૯૩૦૮
૩૦૮
જિલ્લાનું કુલ૧૭૬૬.૦૦ ૨૨૮૨૯૧૧૨૯૩૦૮૩૦૮