પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


સં૫ર્કની માહિતી

શાખાનું નામવિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુંડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.આહવા તા.આહવા, જી.ડાંગ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી.યુ.બી.વસાવા, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત શાખા)
ફોન નંબર૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૧૭
ફેક્સ નંબર૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪
ઇ-મેલdyddo-dan@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
૧.શ્રી.યુ.બી.વસાવાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઅધિકારીશ્રી (પંચાયત શાખા)૦૨૬૩૧ ૨૩૦૩૧૭૦૨૬૩૧ ૨૨૦ ૪૪૪ ૯૪૨૭૮૨૨૨૯૩ dyddo-dan@gujarat.gov.in