પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


સં૫ર્કની માહિતી

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંપંચાયત શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી.ડી આર અસારી, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત શાખા)
ફોન નંબર(૦૨૬૩૧) રર૦૩૧૭
ફેક્સ નંબર(૦૨૬૩૧) રર૦૪૪૪
ઇ-મેલdyddo-dan@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
૧.શ્રી.એન બી પટેલનાયબ ચીટનીશરર૦૩૧૭રર૦૪૪૪૯૪૨૭૮૬૭૧૮૦dyddo-dan@gujarat.gov.in
૨.વસીમ આર શૈખજુ.કલાર્કરર૦૩૧૭રર૦૪૪૪૯૯૦૪૫૯૩૩૧૫dyddo-dan@gujarat.gov.in