પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સ૨નામું:શિક્ષણ સમિતિ ડાંગ જિ.પં. આહવાની કચેરી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી:શ્રી એમ. જી. વ્‍યાસ , જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, શિક્ષણ સમિતિ, ડાંગ-આહવા
ફોન નં. :૦૨૬૩૧/૨૨૦૩૩૭
ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એમ. જી. વ્‍યાસ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૩૭ ૯૯૦૯૯૭૧૬૮૮
શ્રી વા. જે. દેશમુખ હિસાબી અધિકારી, શિક્ષણ સમિતિ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૩૭ ૯૪૨૮૩૮૨૮૭૦