પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સ૨નામું:શિક્ષણ સમિતિ ડાંગ જિ.પં. આહવાની કચેરી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી:શ્રી એસ. એલ પવાર, જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, શિક્ષણ સમિતિ, ડાંગ-આહવા
ફોન નં. :૦૨૬૩૧/૨૨૦૩૩૭

ક્રમ વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ. એલ પવારજિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૩૭ ૯૪૨૭૯૫૯૫૭૩
શ્રી હેતલભાઇ આઇ ગામીતહિસાબી અધિકારી, શિક્ષણ સમિતિ ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૩૭ ૯૭૩૭૮૫૦૫૭૪