પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ શિક્ષણશાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સ૨નામું : શિક્ષણ સમિતિ ડાંગ જિ.પં. આહવાની કચેરી
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી : શ્રી કે. એન. જાની, જિલ્‍લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી, શિક્ષણ સમિતિ, ડાંગ-આહવા
ફોન નં. : ૦૨૬૩૧/૨૨૦૩૩૭
ક્રમ અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર
શ્રી કે. એન. જાની જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ૦૨૬૩૧/૨૨૦૩૩૭
શ્રી ડી.એલ. બારીયા હિસાબી અધિકારી, શિક્ષણ સમિતિ ૦૨૬૩૧/૨૨૦૩૩૭