પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ શિક્ષણશાખાપુસ્‍તકો / મેગેઝીન

પુસ્‍તકો / મેગેઝીન

તાલુકાનાં તમામ બાળકોને દર વર્ષે સરકારી વિના મુલ્યે પાઠ્ય પુસ્તકોની યોજના દ્વારા પાઠ્ય પુસ્તકો આપવામાં આવે છે. દરેક શાળામાં નીચે મુજબનાં મેગેઝીન આપવામાં આવે છે.

જીવન શિક્ષણ

નવ ચેતન

બાલ શુષ્ટી

ચાંદામામા