પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

સંપર્ક

મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્કસરનામું:
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
ડાંગ.
ફોન નં:
૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૫૪

ક્રમ અધિકારીશ્રીનું નામ અધિકારીશ્રીનો હોદ્દો સ૨નામું કચેરીનિવાસમોબાઇલઈ-મેઈલ
શ્રી એચ. કે. વઢવાણિયા જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૨૫૪૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૪૪૪-ddo-dang@gujarat.gov.in
શ્રી બી. જે. ભટૃનિયામકશ્રી, જિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સીજિલ્‍લા ગ્રામ વિકાસ એજન્‍સી૨૨૦૨૧૭ ૨૨૦૨૦૬ ૯૪૨૭૯૪૭૮૦૩ drda-dan@gujarat.gov.in
3શ્રી એમ. સી. ગામીત નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૧૭ ૨૨૦૨૭૭ ૯૯૨૪૩૭૯૬૭૭ dyddo-pan-dan@gujarat.gov.in
શ્રી.આર. બી. ચૌધરી હિસાબી અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૦૨ ૨૨૦૮૫૧ ૯૪૨૭૧૦૮૬૮૪૩ ao-ddo-dan@gujarat.gov.in
ર્ડો. એમ.આ૨.ચૌધરી અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૪૪ ૨૨૦૩૮૭ ૯૪૨૬૭૭૦૬૦૨ dho-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી આર. કે. પટેલજિલ્‍લા મેલેરીયા અધિકારીડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૪૪
૯૪૨૬૮૯૩૬૪૮ dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી એચ. આર. દેશમુખવહીવટી અધિકારી(વહીવટી)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૪૪
૯૪૨૯૧૦૧૮૨૦૧
ર્ડો. દિલીપ શર્માતબીબી અધિકારી (QA)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા 220344
૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬
શ્રી. બી.ડી.માહલા કાર્યપાલક ઈજને૨ પંચાયત (મા×મ) આહવા ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૦૯ ૨૨૦૩૮૯ ૯૪૨૮૩૮૩૪૯૬ exernb-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૦શ્રી એ. એમ. પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૮૫ ૨૨૦૩૯૨ ૯૪૨૮૭૦૧૫૨૯૦
૧૧શ્રી એમ. એસ. ગરાસીયાનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, (મા×મ) પેટા વિભાગ, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૪૬૨૪૦ ૨૪૬૩૨૬ ૯૪૨૬૭૦૪૧૨૪૩
૧૨શ્રી વી.સી.૫ટેલ કાર્યપાલક ઈજને૨ સિંચાઈ ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૬૮ ૨૨૦૩૭૭ ૯૪૨૭૮૦૨૧૫૦૯ exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૧૩શ્રી એમ. એન. પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-૧, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૧૬ ૨૨૦૫૨૫ ૯૪૨૭૮૦૬૬૧૪૧
૧૪શ્રી આર. સી. પટેલનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ-ર, આહવાડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૬૭
૯૪૨૭૮૬૪૯૬૬
૧૫શ્રી એમ. સી. પટેલઇ.ચા. નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, સિંચાઇ પેટા વિભાગ, વઘઇડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૪૬૨૭૮
૯૪૨૭૮૯૨૫૯૩
૧૬શ્રી આર. કે. પટેલ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૩૭
૯૯૦૯૯૦૮૭૬૧૨ dpeo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૧૭શ્રી ડી. એસ. ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૩૭
૯૪૨૭૧૦૧૮૨૦૧
૧૮શ્રી એસ. આર. પટેલહિસાબી અધિકારી (શિક્ષણ)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૩૭
૯૪૨૭૧૦૦૨૮૬૯
૧૯ર્ડો. ડી.આ૨.માહલા મદદનીશ ૫શુપાલન નિયામક ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૭૫ ૨૨૦૨૮૪ ૯૪૨૭૪૬૬૮૬૫ dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
૨૦ર્ડો. એ. જી. મન્‍સુરીપશુ ચિકિત્‍સા અધિકારી (તાંત્રિક)ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૭૫ ૨૨૦૨૮૪ ૯૪૨૭૪૬૬૮૬૫ kadarbapu@gmail.com
૨૧શ્રી એન. ટી. ગામીત ઇ.ચા. જિલ્લા આંકડા અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૫૧
૯૯૭૮૯૦૧૭૮૫૯ dso-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૨શ્રીમતી વી. પી. પટેલ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૧ આહવા ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૧૮
૯૪૨૮૬૩૭૮૮૬ po-icds-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૩શ્રીમતી.જી.પી.૫ટેલ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારી ધટક-૨ વધઈ ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૪૬૮૨૧
૯૭૨૬૧૦૭૭૦૬૧
૨૪શ્રી એન. એચ. ગામિત જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૨૦ ૨૨૦૬૦૮ ૯૮૨૫૪૩૦૭૮૭ dao-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૫શ્રી ડી. એસ. ચૌહાણ ઈ.ચા. જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૪૯ ૨૯૦૫૩૭ ૯૪૨૭૧૦૧૮૨૦૧ swo-ddo-dan@gujarat.gov.in
૨૬શ્રી.એન. જી. ટંડેલ ઈ.ચા. ચિટનીશ ડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૩૧૨
૯૭૨૩૯૦૭૧૫૭૩ dyddo-adm-dan@gujarat.gov.in
૨૭શ્રી એમ. સી. ગામીત ઇ.ચા. તાલુકા વિકાસ અધિકારી ડાંગ તાલુકા પંચાયત આહવા ૨૨૦૫૨૩ ૨૨૦૩૨૪ ૯૯૨૪૩૭૯૬૭૭ tdo-dan@gujarat.gov.in
૨૮શ્રી વિકાસ જોષીજિલ્‍લ વિકાસ અધિકારીના અંગત મદદનીશડાંગ જિલ્લા પંચાયત આહવા ૨૨૦૨૫૪
૯૪૨૭૧૦૫૪૯૭૧ pa2-ddo-dan@gujarat.gov.in