સમાન્ય સભા / કારોબારી સમિતિ

જિલ્લા પંચાયત ડાંગની કારોબારી સભાની માહિતી
ક્રમ સભાનો પ્રકાર બેઠકની તારીખ એજન્ડા ઇશ્યુ કર્યાની તારીખ
કારોબારી સભા ૦૪/૦૫/૨૦૧૭ ૨૪/૦૪/૨૦૧૭
કારોબારી સભા ૨૩/૦૮/૨૦૧૭ ૦૪/૦૮/૨૦૧૭
કારોબારી સભા ૦૪/૧૦/૨૦૧૭ ૨૫/૦૯/૨૦૧૭
કારોબારી સભા ૦૩/૦૧/૨૦૧૮ ૨૧/૧૨/૨૦૧૭
કારોબારી સભા ૨૬/૦૨/૨૦૧૮ ૧૬/૦૨/૨૦૧૮
કારોબારી સભા ૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ૦૯/૦૪/૨૦૧૮
કારોબારી સભા ૩૧/૦૭/૨૦૧૮ ની મુલત્વી ૦૯/૦૮/૨૦૧૮ ૨૩/૦૭/૨૦૧૮
કારોબારી સભા ૦૭/૦૯/૨૦૧૮ ૩૦/૦૮/૨૦૧૮

 
જિલ્લા પંચાયત ડાંગની સામાન્ય સભાની માહિતી
ક્રમ સભાનો પ્રકાર બેઠકની તારીખ એજન્ડા ઇશ્યુ કર્યાની તારીખ
સામાન્ય સભા ૨૮/૦૬/૨૦૧૭ ૦૯/૦૬/૨૦૧૭
સામાન્ય સભા ૨૫/૦૯/૨૦૧૭ ૦૭/૦૯/૨૦૧૭
સામાન્ય સભા ૦૮/૦૧/૨૦૧૮ ૨૧/૧૨/૨૦૧૭
સામાન્ય સભા ૧૯/૦૩/૨૦૧૮ ૨૭/૦૨/૨૦૧૮
ખાસ સામાન્ય સભા ૨૦/૦૪/૨૦૧૮ ૦૫/૦૪/૨૦૧૮
પ્રમુખ/ઉપપ્રમુખની ચુંટણી ૨૦/૦૬/૨૦૧૮ની મુલત્વી ૨૧/૦૬/૨૦૧૮ ૦૪/૦૬/૨૦૧૮
સામાન્ય સભા ૧૭/૦૭/૨૦૧૮ ૦૨/૦૭/૨૦૧૮
સામાન્ય સભા ૨૪/૦૯/૨૦૧૮ ૦૬/૦૯/૨૦૧૮

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 435609