પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાતળાવોની માહિતી

તળાવોની માહિતી

અ.નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ તળાવનુંનામ સિંચાઈ શકિત હેકટરમાં
ડાંગ  ૧૯૯૫ ગાઢવી-૧  ૧૬
ડાંગ  ૧૯૯૫ સિલોટમાળ  ૧૬
ડાંગ  ૧૯૯૫ માલેગાંવ  ૧૬
ડાંગ  ૧૯૯૫ ચીંચવિહિર  ૧૬
ડાંગ  ૧૯૯૫ ગડદ  ૧૬
ડાંગ  ૧૯૯૫ કેળ -૧  ૧૬
ડાંગ  ૧૯૯૫ ઝરી  ૧૬
ડાંગ  ૧૯૯૫ માદલબારી  ૧૫
ડાંગ  ૧૯૯૫ દરડી  ૧૬
૧૦ ડાંગ  ૧૯૯૫ ટી મ્બરથવા  ૧૫
૧૧ ડાંગ  ૧૯૯૫ કડમાળ (કલમવિહિર)  ૧૫
૧૨ ડાંગ  ૧૯૯૫ પાંડવા -૧  ૧૬
૧૩ ડાંગ  ૧૯૯૫ સોનુનીયા  ૧૫
૧૪ ડાંગ  ૧૯૯૫ બીબુપાડા -૧  ૧૬
૧૫ ડાંગ  ૧૯૯૫ બરડપાણી (૧)  ૧૬
૧૬ ડાંગ  ૧૯૯૫ જામાલા-૧  ૧૫
૧૭ ડાંગ  ૧૯૯૫ ગારખડી  ૧૫
૧૮ ડાંગ  ૧૯૯૫ કુશમાળ  ૧૬
૧૯ ડાંગ  ૧૯૯૫ કોટમદર  ૧૬
૨૦ ડાંગ  ૧૯૯૫ ચૌકિયા  ૧૫
૨૧ ડાંગ  ૧૯૯૫ સાવરખડી (૧)  ૧૬
 
આગળ જુઓ