પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:સિંચાઇ શાખા
શાખાનું સરનામુ:સિંચાઇ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:શ્રી. બી બી પટેલ, કાર્યપાલક ઈજને૨ સિંચાઈ વિભાગ, આહવા (સિંચાઇ શાખા)
ફોન નંબર:(૦૨૬૩૧) ૨૨૦૩૬૮
ફેક્સ નંબર:(૦૨૬૩૧)
ઇ-મેઇલ:exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી બી.બી. પટેલકાર્યપાલક ઈજનેર રર૦૩૬૮રર૦૪૪૪૯૪૨૭૦૫૦૮૭૯exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી આર.બી. ગાંવિત (ઇ.ચા)નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર , ડાંગ પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગ -૧ , આહવા રર૦૩૬૭રર૦૪૪૪૯૪૨૮૭૧૭૩૧૦-
શ્રી આર.એમ. પટેલ (ઇ.ચા)નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર , ડાંગ પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગ - ર , વઘઇ૨૪૬૨૭૮રર૦૪૪૪૯૮૭૯૨૯૫૯૬૮-
શ્રી. એસ.કે. માહલા (ઇ.ચા)નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર , ડાંગ પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગ- 3 , સુબીર૨૨૦૩૧૬રર૦૪૪૪૯૭૨૬૪૩૯૯૫૮-