પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસિંચાઇ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : ડાંગ પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ , આહવા
શાખાનું સરનામુ : જિલ્લા પંચાયત ભવન , પ્રથમ માળ , આહવા , તાઃ જિ. ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : શ્રી પી. બી. મકવાણા, કાર્યપાલક ઈજનેર
ફોન નંબર : ૦ર૬૩૧ - રર૦૩૬૮
ફેક્સ નંબર : -
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી પી. બી. મકવાણા કાર્યપાલક ઈજનેર ૦ર૬૩૧ - રર૦૩૬૮ - ૯૪૨૬૫૫૦૪૯૪ exeiri-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.એન. ૫ટેલ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર , ડાંગ પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગ -૧ , આહવા ૦ર૬૩૧ - રર૦૩૧૬ - ૯૪૨૭૮૬૪૯૬૬ -
શ્રી આર.સી.૫ટેલ નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર , ડાંગ પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગ - ર , આહવા ૦ર૬૩૧ - રર૦૩૬૭ - ૯૪૨૭૮૬૬૧૪૧ -
એમ. સી. પટેલ (ઇ.ચા) નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર , ડાંગ પંચાયત સિંચાઈ પેટા વિભાગ , વદ્યઈ ૦ર૬૩૧ - ર૪૬ર૭૮ - ૯૪૨૬૮૯૨૫૯૩ -