પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓ સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

શાખાનું નામ : સંયુક્ત બાળવિકાસ શાખા
શાખાનું સ૨નામું : જિલ્‍લા પંચાયત ભવન પ્રથમ માળ, આહવા
મુખ્‍ય સંપર્ક અધિકારી : શ્રી ર્ડા.જે. એન. દુલેરા, પ્રોગ્રામ ઓફિસર અને અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી, જી.પં.ડાંગ
ફોન નં. : ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૧૮
શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ
વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર મોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી સી. એ. પટેલ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી ધટક-૧ આહવા ૦૨૬૩૧, ૨૨૦૩૧૮ ૯૮૭૩૦૭૧૨૯૫
શ્રીમતી એમ. એમ. પટેલ બાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી ધટક-ર, વધઇ ૦૨૬૩૧, ૨૪૬૮૨૧ ૭૩૫૯૦૫૪૮૫૦