પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


સંપર્ક માહીતી

શાખાનુંનામ:સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનુંસ૨નામું:જિલ્‍લા પંચાયત ભવન પ્રથમમાળ, આહવા
મુખ્‍ય સંપર્ક:શ્રી પોલ વસાવા, પ્રોગ્રામ ઓફિસર અને તાલુકા આરોગ્‍ય અધિકારીશ્રી, તા.પં.આહવા
ફોનનં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૧૮

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી એમ. એમ. પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી, ધટક-૧ આહવા૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૧૮૯૬૮૭૬૫૨૫૫૧
શ્રીમતી એન. ડી. પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી, ધટક-ર, વધઇ૦૨૬૩૧ ૨૪૬૮૨૧૯૩૭૪૫૧૫૯૦૧

ક્રમઘટકનું નામ૬ માસ થી ૩ વર્ષના બાળકો૩ વર્ષથી ૫ વર્ષના બાળકોકિશોરીઓસગર્ભા અને ઘાત્રી માતા
આહવા ૧૧૦૪૭૦૧૦૯૫૩૪૨૯૮૧૯૭૩
વઘઇ ૨૫૩૫૫૫૬૨૫૨૧૨૧૨૩૬૪
કુલઃ-૧૫૮૨૫૧૬૫૭૮૬૪૧૯૪૩૩૭