પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


સંપર્ક માહીતી

શાખાનુંનામ:સંકલિત બાળ વિકાસ શાખા
શાખાનુંસ૨નામું:જિલ્‍લા પંચાયત ભવન પ્રથમમાળ, આહવા
મુખ્‍ય સંપર્ક:શ્રીમતી ભાનુબેન સી. વ્યાસ, પ્રોગ્રામ ઓફિસર, જિલ્લા પંચાયત.આહવા
ફોનનં.:૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૧૮
મોબાઇલ.નં.:૭૫૭૩૦૦૧૭૧૧

શાખાનાં વહિવટી અધિકારીઓ

વહિવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબરમોબાઇલ નંબર
શ્રીમતી મધુબેન પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી, ધટક-૧ આહવા૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૧૮૯૬૮૭૬૫૨૫૫૧
શ્રીમતી નીરંજના ડી પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારીશ્રી, ધટક-ર, વધઇ૦૨૬૩૧ ૨૪૬૮૨૧૯૩૭૪૫૧૫૯૦૧
શ્રીમતી ભાનુબેન એમ પટેલબાળ વિકાસ યોજના અધિકારી સુબીર-૯૭૨૭૫૯૭૭૦૯

ક્રમઘટકનું નામ૬ માસ થી ૩ વર્ષના બાળકો૩ વર્ષથી ૫ વર્ષના બાળકોકિશોરીઓસગર્ભા અને ઘાત્રી માતા
આહવા ૧૧૦૪૭૦૧૦૯૫૩૪૨૯૮૧૯૭૩
વઘઇ ૨૫૩૫૫૫૬૨૫૨૧૨૧૨૩૬૪
કુલઃ-૧૫૮૨૫૧૬૫૭૮૬૪૧૯૪૩૩૭