પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
શાખાનું સરનામુ : જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
ફોન નંબર : ૦ર૬૩૧/રર૦૩૪૯
ફેક્સ નંબર : ૦ર૬૩૧/રર૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી.બી. જે. ગાઇન ઈન ચાર્જ જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી રર૦૩૪૯ રર૦૪૪૪ - -