પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
શાખાનું સરનામુ:જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:શ્રી.વાય.આર.પટેલ ઈન ચાર્જ જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
ફોન નંબર:૦ર૬૩૧/રર૦૩૪૯
ફેક્સ નંબર:૦ર૬૩૧/રર૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી.વાય.આર.પટેલ ઈન ચાર્જ જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી રર૦૩૪૯ રર૦૪૪૪ ૯૪૨૮૦૨૨૩૩૫swo-ddo-dan@gujarat.gov.in