પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
શાખાનું સરનામુ:જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત-આહવા.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:શ્રી. રાણાભાઇ પરમાર,ઈ.ચાર્જ જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી, સમાજ કલ્યાણ શાખા, ડાંગ
ફોન નંબર:૦ર૬૩૧/રર૦૩૪૯
ફેક્સ નંબર:૦ર૬૩૧/રર૦૪૪૪

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્રો ફોન નંબર ફેક્સ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેલ
શ્રી. રાણાભાઇ પરમારઈન ચાર્જ જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી રર૦૩૪૯ રર૦૪૪૪ ૯૪૦૮૫૫૯૫૦૭swo-ddo-dan@gujarat.gov.in