પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

આ યોજના અંતગર્ત સેનેટરી માર્ટ મંડળીઓ મારફતે સ્વસ્છતાં વિષયક સાધન-સામગ્રીના ઉત્પાદન અને વેચાણની પ્રવૃતિઓ ઘ્વારા સફાઈ કામદારો અને તેઓના આશ્રિતોને સ્વરોજગારીના સાધનો પુરા પાડવામાં આવે છે.