પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

અં.નં તાલુકાનું નામ શિબીરનું નામ શિબીર/ કેમ્પની સંખ્યા સારવાર આપેલ પશુઓની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યા નાણાકીય ખર્ચ
આહવા જિલ્લા કક્ષાની પશુપાલન શિબીર - ૬૦૦ ૩૦૨૦૫૫/-
આહવા પશુ ઉત્પાદકતા વૃધ્ધિ શિબીર ૪૦ ૮૭૬૭ ૨૨૯૬ ૧૬૦૦૦૦/-
આહવા પશુ સંવર્ધન શિક્ષણ શિબીર ૪૦ - ૨૧૭૬ ૬૦૦૦૦/-