પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાશિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

અં.નંતાલુકાનું નામશિબીરનું નામશિબીર/ કેમ્પની સંખ્યાસારવાર આપેલ પશુઓની સંખ્યાલાભ લીધેલ પશું પાલકો ની સંખ્યાનાણાકીય ખર્ચ
આહવાજિલ્લા કક્ષાની પશુપાલન શિબીર-૧૭૦૦૪૮૮૮૦૩/-