પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:ડાંગ જિલ્લા પંચાયત, " ૫શુપાલન શાખા " આહવા
શાખાનું સ૨નામું:ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, મોરારત્ત માર્ગ, આહવા જિ. ડાંગ - ૩૯૪૭૧૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:ડૉ. ડી. એલ. મનાત
ફોન નંબ૨:૦૨૬૩૧ રર૦૩૭૫
ફેકસ નંબ૨:૦૨૬૩૧ રર૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
ડૉ. ડી. એલ. મનાતમદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫૨૨૦૪૪૪૯૯૨૫૦૦૬૦૩૯dydir-ah-dan@ gujarat.gov.in
ર્ડા. સી.આર.પટેલ૫શુ ચિકિત્સક ઇ/ચા(તાંત્રિક) ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫૨૨૦૪૪૪૯૮૨૫૭૩૮૧૩૯-
ર્ડા. સી.આર.પટેલ૫શુદવાખાના આહવા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૮૪૨૨૦૪૪૪૯૮૨૫૭૩૮૧૩૯-
ર્ડા.ડી.એસ.ચૌધરીઇ/ચા ફરતા૫શુ દવાખાના આહવા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૮૪૨૨૦૪૪૪૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯-
ર્ડા. એચ. બી. ગાંગુર્ડેઇ/ચા ૫શુદવાખાના સાકરપાતળ--૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫-
ર્ડા. સી.આર.પટેલઇ/ચા ૫શુદવાખાના શામગહાન --૯૮૨૫૭૩૮૧૩૯-
ર્ડા.ડી.એસ.ચૌધરીઇ/ચા ૫શુદવાખાના પી૫લદહાડ --૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯-
ર્ડા. એચ. બી. ગાંગુર્ડે૫શુદવાખાના વઘઈ --૯૪૨૯૦૩૧૧૭૫-