પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:પશુપાલન શાખા
શાખાનું સ૨નામું:પશુપાલન શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:ર્ડા. ધર્મેશ એસ ચૌધરી,ઇ.ચા. મદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકશ્રી, આહવા (પશુપાલન શાખા)
ફોન નંબ૨:૦૨૬૩૧ રર૦૩૭૫
ફેકસ નંબ૨:૦૨૬૩૧ રર૦૪૪૪
ઇ-મેઇલ:dydir-ah-dan@ gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
ર્ડા.ડી.એસ.ચૌધરીમદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫૨૨૦૪૪૪૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯dydir-ah-dan@ gujarat.gov.in
ર્ડા.ડી.એસ.ચૌધરી૫શુ ચિકિત્સા (તાંત્રિક) ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫૨૨૦૪૪૪૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯-
ર્ડા. વી.ડી.પવાર૫શુદવાખાના આહવા ઈ/ચા- પ.દ. સૂબીર૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૮૪૨૨૦૪૪૪૮૨૦૦૮૫૫૯૮૮-
ર્ડા.ડી.જી.ચૌધરીપ.દ.- શામગહાન ઇ/ચા ૫શુ દવાખાના વઘઇ--૭૨૬૫૦૮૪૫૧૫-
ર્ડા. વી. આર. પાલવાનિમણૂંક બાકી--૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫-
ર્ડા. એચ.બી.પટેલનિમણૂંક બાકી--૯૫૫૮૮૦૭૨૨૭-
ર્ડા.ડી.એલ.અસારીનિમણૂંક બાકી--૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯-
ડૉ. બી. એ. સોલંકીમદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫૨૨૦૪૪૪૭૯૯૦૦૫૭૨૪૨dydir-ah-dan@ gujarat.gov.in
ર્ડા.ડી.એસ.ચૌધરી૫શુ ચિકિત્સા (તાંત્રિક) ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫૨૨૦૪૪૪૯૪૦૮૬૦૭૪૨૯-
૧૦ર્ડા. વી.ડી.પવાર૫શુદવાખાના આહવા ઈ/ચા- પ.દ. સૂબીર૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૮૪૨૨૦૪૪૪૮૨૦૦૮૫૫૯૮૮-
૧૧ર્ડા.ડી.જી.ચૌધરીપ.દ.- શામગહાન ઇ/ચા ૫શુ દવાખાના વઘઇ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૮૪૨૨૦૪૪૪૯૭૨૬૮૫૦૨૪૮-