પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : ડાંગ જિલ્લા પંચાયત, " ૫શુપાલન શાખા " આહવા
શાખાનું સ૨નામું : ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, મોરારત્ત માર્ગ, આહવા જિ. ડાંગ - ૩૯૪૭૧૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : ડૉ. ડી. એમ. પટેલ
ફોન નંબ૨ : રર૦૩૭૫
ફેકસ નંબ૨ : રર૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ર્ડા. ડી. એમ. પટેલ મદદનીશ ૫શુપાલન નિયામકશ્રી ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫ ૨૨૦૪૪૪ ૭૬૯૮૪૮૫૪૪ dydir-ah-dan@gujarat.gov.in
ર્ડા. એચ.કે.મહિડા ૫શુ ચિકિત્સક (તાંત્રિક) ૦૨૬૩૧-૨૨૦૩૭૫ ૨૨૦૪૪૪ ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫ -
ર્ડા. ડી. એમ. પટેલ ૫શુદવાખાના આહવા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૮૪ ૨૨૦૪૪૪ ૭૬૯૮૪૮૫૪૪ -
ર્ડા. બી. ડી. દેસાઇ ફરતા ૫શુ દવાખાના આહવા ૦૨૬૩૧-૨૨૦૨૮૪ ૨૨૦૪૪૪ ૯૯૨૪૩૨૮૨૬૨ -
ર્ડા. એચ.કે.મહિડા ૫શુદવાખાના સાકરપાતળ - - ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫ -
ર્ડા. એચ. બી. ગાંગુર્ડે ૫શુદવાખાના શામગહાન - - ૯૪૨૯૦૩૧૧૭૫ -
ર્ડા. એચ.કે.મહિડા ૫શુદવાખાના પી૫લદહાડ - - ૯૪૨૬૩૬૦૮૫૫ -
ર્ડા. એચ. બી. ગાંગુર્ડે ૫શુદવાખાના વઘઈ - - ૯૪૨૯૦૩૧૧૭૫ -