પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાસહાયની માહીતી

સહાયની માહીતી

અનુસુચિત જન જાતિના પશુપાલકોને ઘાસ કાપવા માટેના હાથસુડા ખરીદી પર સહાય (૭૫%)
પશુપાલકોને સુધારેલા ઘાસચારા બીયારણ કીટ પુરા પાડવાની યોજના (૧૦૦%)
પશુપાલન ખાતાની આદિજાતી યોજના હેઠળ બકરા એકમ (૪૦+૪ યુનીટ)ની સહાય