પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખારસીકરણ

રસીકરણ (માર્ચ - ર૦૧૪ અંતિત)

અનું.રસીનું નામપશુઓની સંખ્યા
ગળસુંઢો૧ર૦૦૦
ગાઠીયોતાવ૩પ૬૭૦
આંત્રવિષજવર૯૭પ૬
ખરવા-મોવાસા૪૭ર૦૦
હડકવાપ૦
કુલ રસીકરણ૧૦૪૬૭૬