પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન

ક્રમ પશુઓના નામ સંખ્યા
ગાય ૬૯૩૩૪
ભેંસ ૨૦૭૨૭
બળદ ૨૮૬૭૪
ધેટા/બકરા ૩૬૯૩૪
ઉંટ
મરધા(પોલ્ટ્રી) ૧૫૬ર૪ર
ગઘેડુ-કુતરા૬પ
ધોડા
અન્ય ૪૪૦