પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર (માર્ચ - ર૦૧૪ અંતિત )

જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના પશુદવાખાના અને પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્દ્રો ખાતે કરવામાં આવેલ પશુ સારવારની વિગત નીચે મુજબ છે.
ક્રમવિગતનોંધ
પશુસારવાર કેન્દ્રોની સંખ્યા ૧૯
અંદરના દર્દી
બહારના દર્દી૮૯૦૮
પ્રવાસમાં સારવાર ૫૨૪૦૭
દવાઓ પુરી (M.S.) પાડવી૨૦૯૦૩
રોગનિદાન માટે નમુના૧૮૪૯
કૃત્રીમ બિજદાન ૫૫૦
કુલ સારવાર૮૩૩૧૮
રસીકરણ૧૪૦૮૮૮
ખસીકરણ૨૦૬૭
રોગનિદાન માટે નમુના૧૮૪૯