પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપશુપાલન શાખાપશુ સારવાર

પશુ સારવાર (માર્ચ - ર૦૧૪ અંતિત )

જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના પશુદવાખાના અને પ્રાથમિક પશુસારવાર કેન્દ્રો ખાતે કરવામાં આવેલ પશુ સારવારની વિગત નીચે મુજબ છે.
ક્રમવિગતનોંધ
પશુસારવાર કેન્દ્રોની સંખ્યા ૧૯
અંદરના દર્દી
બહારના દર્દી૧૦૦પ૧
પ્રવાસમાં સારવાર ર૩૩૦૦
દવાઓ પુરી (M.S.) પાડવીર૯૦૮૪
રોગનિદાન માટે નમુના૧પ૬૭
કૃત્રીમ બિજદાન ૪૬૦
કુલ સારવાર૬૪૪૬ર
રસીકરણ૧૦૪૭૦૬
ખસીકરણ૩ર૩૦