પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓપંચાયત શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : પંચાયત શાખા
શાખાનું સ૨નામું : પંચાયત શાખા જિ.પં.ડાંગ-આહવા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી,
ફોન નંબ૨ : રર૦૩૧૭
ફેકસ નંબ૨ : રર૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અં.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી કે. સી. નાયક નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૨૦૩૧૭ ૨૨૦૪૪૪ ૯૪૨૬૬૪૨૫૧૬ dyddo-dan@gujarat.gov.in