પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:પંચાયત શાખા
શાખાનું સ૨નામું:પંચાયત શાખા જિ.પં.ડાંગ-આહવા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી,
ફોન નંબ૨:રર૦૩૧૭
ફેકસ નંબ૨:રર૦૪૪૪

શાખાનું નામપંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુંડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી.યુ.બી.વસાવા, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત શાખા)
ફોન નંબર૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૧૭
ફેક્સ નંબર૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪
ઇ-મેલdyddo-dan@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ

અ.નં.વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબર(કચેરી)ફેક્સ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
૧.શ્રી.યુ.બી.વસાવાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીઅધિકારીશ્રી (પંચાયત શાખા)૦૨૬૩૧ ૨૩૦૩૧૭૦૨૬૩૧ ૨૨૦ ૪૪૪ ૯૪૨૭૮૨૨૨૯૩ dyddo-dan@gujarat.gov.in