પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓમલેરીયા શાખાસ્‍પ્રેઇંગ

સ્‍પ્રેઇંગ

 
મેલેરિયાના સંવેદનશીલ ગામોમાં જંતુનાશક દવા(આલ્ફા સાય૫રમેથ્રીન)નો વર્ષમાં બેવાર છંટકાવ કરવામાં આવે છે.