પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત ડાંગ -આહવા
શાખાનું સ૨નામું:અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની કચેરી તાલુકા આહવા જિલ્લો ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી જિ.પં. ડાંગ
ફોન નંબ૨:૦ર૬૩૧રર૦૩૪૪
ફેકસ નંબ૨:(૧) રર૦૩૪૪ (ર) રર૦૩ર૫
વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
શ્રી.આર. કે. પટેલ જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીરર૦૩૪૪ રર૦૩૪૪૯૪૨૮૮૨૩૩૨૮ Dmo.health.dang@gmail.com