પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:મેલેરીયા શાખા
શાખાનું સ૨નામું:મેલેરીયા શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:ર્ડા.ડી સી ગામીત, ઇ.ચા જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી (મેલેરીયા શાખા)
ફોન નંબ૨:(૦૨૬૩૧) ૨૨૦૩૪૪
ફેકસ નંબ૨:(૦૨૬૩૧) રર૦૪૪૪
ઇ-મેઇલ:dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in

વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
ર્ડા.ડી સી ગામીતઇ.ચા જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૨૦૩૨૦ રર૦૩૪૪૯૪૨૮૮૨૩૪૯૨ dmo-ddo-dan@gujarat.gov.in