પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત ડાંગ -આહવા
શાખાનું સ૨નામું : અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીની કચેરી તાલુકા આહવા જિલ્લો ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી જિ.પં. ડાંગ
ફોન નંબ૨ : ૦ર૬૩૧રર૦૩૪૪
ફેકસ નંબ૨ : (૧) રર૦૩૪૪ (ર) રર૦૩ર૫
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી.આર. કે. પટેલ જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી રર૦૩૪૪ રર૦૩૪૪ ૯૪૨૮૮૨૩૩૨૮ -