પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓમલેરીયા શાખામલેરીયા અંગે જાગૃતિ

મલેરીયા અંગે જાગૃતિ

 
મેલેરિયા ,ડેગ્યું અને ચિકુનગુનિયા જેવા રોગોનાં નિયંત્રણ અને અટકાયત માટે જનસમુદાયને ૫ત્રિકાઓ ,પોસ્ટરો તથા તમાશા શો દવારા લોકોને જાણકારીઆ૫વા માં આવે છે.