પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓમલેરીયા શાખામાછલી પઘ્‍ઘતિ

માછલી પઘ્‍ઘતિ

 
ડાંગ જિલ્લામાં દરવર્ષે કાયમી મચ્છર ઉત્પતિ સ્થાનોમાં પોરાભક્ષક (ગપ્પીફીસ) માછલી મુકવામાં આવેલ છે.