પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓમલેરીયા શાખાલોહીની તપાસણી

લોહીની તપાસણી

ડાંગ જિલ્લામાં પ્રા.આ.કેન્દ્રો મારફતે લોહીની તપાસણી કરવાનો કાર્યક્રમ હાથ ધરવામાં આવે છે. જેમાં લોહીના નમુના લેવામાં આવેછે. છે. જેમાંથી મેલેરિયા પોઝીટીવ કશોને સંપુર્ણ સારવાર આ૫વામાં આવ છે.
લોહીનાં નમુના
લક્ષ્યાંક  

૪૩૪૪૨

સિધ્ધિ  

૭૬૪૪૫

ટકા  

૧૭૫.૯૭ %

પોઝીટીવ  

૨૯૩

પી.એફ.  

૩૧