પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓમલેરીયા શાખાદવાઓની વિગત

દવાઓની વિગત

 
મેલેરિયા વિરોધી ઔષધો તેમજ સપ્રેઇંગ માટેની જંતુનાશક દવા (આલ્ફા સાય૫રમેથ્રીન ૫% નો જથ્થો પુરતા પ્રમાણમાં ઉ૫લબ્ધ છે.