પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર

મહેસૂલ શાખા

મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અં. નં.

તાલુકાનું નામ

ડાંગ

વર્ષ

વરસાદના દિવસ

વરસાદ મી.મી.

જન્યુઆરી-૧૩

૨૦૧૩

ફેબ્રઆરી-૧૩

૨૦૧૩

માર્ચ-૧૩

૨૦૧૩

એપ્રિલ-૧૩

૨૦૧૩

મે-૧૩

૨૦૧૩

જુન- ૧૩

૨૦૧૩

૧૯

ર૮ર મી.મી.

જુલાઇ-૧૩

૨૦૧૩

૩૦

૮પ૩ મી.મી.

ઓગષ્ટ-૧૩

૨૦૧૩

૨૮

પપર મી.મી.

સપ્ટેમ્બર-૧૩

૨૦૧૩

ર૩

૬પ૮ મી.મી.

૧૦

ઓક્ટોમ્બર-૧૩

૨૦૧૩

પર મી.મી.

૧૩

નવેમ્બર-૧૩

૨૦૧૩

૧૨

ડીસેમ્બર-૧૩

૨૦૧૩

કુલ સરેરાશ

૧૦૮

ર૩૯૭ મી.મી.