પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસુલ શાખાવરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા

અં. નં.વર્ષ વરસાદ મી.મી.વર્ષ વરસાદ મી.મી.
૧૯૯૧૧૮૬૫૨૦૦૩૨૪૩૮
૧૯૯૨૨૧૪૫૨૦૦૪૨૧૨૯
૧૯૯૩૧૯૩૫.૪૨૦૦૫૩૦૯૨
૧૯૯૪૩૨૧૨૨૦૦૬૨૫૬૭
૧૯૯૫૪૭૪૫.૬૨૦૦૭૧૮૫૮
૧૯૯૬૧૯૩૫.૪૨૦૦૮૧૮૯૩
૧૯૯૭૨૭૭૭૨૦૦૯૧૭૬૦
૧૯૯૮૨૯૦૩૨૦૧૦૧૯૭૭
૧૯૯૯૩૭૭૦૨૦૧૧૧૬૩૫
૧૦૨૦૦૦૩૧૧૧૨૦૧૨૧૬૩૬
૧૧૨૦૦૧૧૬૩૬૨૦૧૩૨૩૯૭
૧૨૨૦૦૨૨૨૦૦૨૦૧૪૧૭૦૭.૭
તાલુકાવાર વરસાદના આંકડાઃ ર૦૧પ-૧૬
અં. નં. તાલુકાનું નામ વર્ષ વરસાદવાળા દિવસો વરસાદ મી.મી.
આહવા૨૦૧પ૧૪૧૧૪૫૩.૦૦
સુબીર૨૦૧પ૫૩૧૦૪૫.૦૦
વઘઇ૨૦૧પ૪૭૧૬૦૫.૦૦
કુલ સરેરાશ૮૦૧૩૬૭.૬૭
જિલ્‍લાનું માસવાર વરસાદવાળા દિવસો અને વરસાદ મી.મી.માં વર્ષઃ ર૦૧૬
અં. નં. માસનું નામવર્ષ વરસાદવાળા દિવસો વરસાદ મી.મી.
જાન્યુઆરી૨૦૧૬
ફેબ્રઆરી૨૦૧૬
માર્ચ૨૦૧૬
એપ્રિલ૨૦૧૬
મે૨૦૧૬
જુન૨૦૧૬
જુલાઇ૨૦૧૬૩૦૨૧૮ મી.મી
ઓગષ્ટ ૨૦૧૬૧૯૩૨૯ મી.મી.
સપ્ટેમ્બર૨૦૧૬૧૯૩૨૧મી.મી.
૧૦ ઓક્ટોમ્બર૨૦૧૬૫૩૬ મી.મી.
૧૧ નવેમ્બર૨૦૧૬
૧૨ ડીસેમ્બર૨૦૧૬
કુલ સરેરાશ૭૦૧૪૯૨ મી.મી.