પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

એક અને બે બાળકો ૫ર લેપ્રેસ્કોપી. અને ટી.એલ. ઓ૫રેશન અને પુરૂષ માટે એન.એસ.વી. ઓ૫રેશન સિવિલ હોસ્પિટલ આહવામાં કરવામાં આવે છે.