પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા શાખા જિલ્લા પંચાયત ડાંગ -આહવા
શાખાનું સ૨નામું:અધિક જિલ્લા કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા અધિકારીની કચેરી, તાલુકા આહવા જિલ્લો ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:જિલ્લા કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા અધિકારી ડાંગજિ.૫.ડાંગ-આહવા
ફોન નંબ૨:૦ર૬૩૧રર૦૩૪૪
ફેકસ નંબ૨:(૧) રર૦૩૪૪ (ર) રર૦૩ર૫
વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
શ્રી. એચ.આર. દેશમુખ વહીવટી અધિકારી ૦૨૬૩૧૨૨૦૩૪૪૦૨૬૩૧૨૨૦૩૪૪૯૪૨૮૮૨૩૩૨૪-
શ્રી બી. જે ગાઇન ઓપેરેશનલ મેનેજર ૦૨૬૩૧૨૨૦૩૪૪૦૨૬૩૧૨૨૦૩૪૪૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭-