પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખામાતા અને બાળ સારવાર પ્રોગ્રામ

માતા અને બાળ સારવાર પ્રોગ્રામ

માતા અનેબાળાના સારવાર માટે જનની સુરક્ષા યોજના અને ચિરંજીવી યોજના અમલમાં છે અને દર બુધવારે રસીકરણ અને સ્વાસ્થસંધની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.