પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાજુથ પ્રચાર

જુથ પ્રચાર

ગ્રામ્ય લેવલે કુંટુંબ કલ્યાણ કામગીરી નબળી હોય ત્યાં ગામની જરૂરિયાત પ્રમાણે જુથ પ્રચાર કરવામાં આવે છે.