પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાકો૫ર ટી

કો૫ર ટી

બે બાળકો વચ્ચે ગાળો રાખવા માટે દશ વર્ષની કો. ૫ર ભાર મૂકવામાં આવેછે. જિલ્લામાં દરેક પેટા કેન્દ્ર ૫ર કો૫ર ટી મૂકવામાં આવે છે.