પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓખેતીવાડીશાખાપાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

મુખ્ય પાકો વાવેતર વિસ્તાર તથા આનુસંગીક વિગતો
ચોખા (ડાંગર) ૧૭૩૯૧
ધઉ ૨૭૧૯
કુલ ધાન્ય ૨૧૭૦૩
કુલ કઠોળ ૩૦૧૮૯
કુલ અનાજ ૭ર૦૦ર
મગફળી ૩૪૯૯
કુલ તેલીબીયા ૩૯૧પ
શેરડી ૧૬૬