પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:હિસાબી શાખા
શાખાનું સ૨નામું:હિસાબી શાખા જિ.પં.ડાંગ-આહવા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:શ્રી એ.બી. હળપતિ, હિસાબી અધિકારી
ફોન નંબ૨:૦૨૬૩૭ ૨૨૦૩૦૨
ફેકસ નંબ૨:૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમનામહોદ્‍ોફોન નંબર
કોડઘરકચેરી
શ્રી એ.બી. હળપતિ હિસાબી અધિકારી ૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨
શ્રી ડી.બી. પટેલ આંતરીક અન્વેષણ અધિકારી ૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨
શ્રી એસ.એચ. પટેલ નાયબ હિસાબનીશ૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨
શ્રી કે. કે. પરમાર સી.એકાઉન્ટ કલાર્ક૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨
શ્રી એમ.વી.પટેલ સી.એકાઉન્ટ કલાર્ક ૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨
કુ. લિનલ પી. પંડિત જુનીયર એકા.કલાર્ક ૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨
કુ. ધર્મિષ્‍ઠા એસ. આહિર જુનીયર એકા.કલાર્ક ૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨
શ્રી. પરેશભાઇ એસ. ગાવિત જુનીયર એકા.કલાર્ક ૦૨૬૩૧ -૨૨૦૩૦૨