પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:હિસાબી શાખા
શાખાનું સ૨નામું:હિસાબી શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:શ્રી.આર બી ચૌધરી, હિસાબી અધિકારીશ્રી (હિસાબી શાખા)
ફોન નંબ૨:(૦૨૬૩૧) ૨૨૦૩૦૨
ફેકસ નંબ૨:(૦૨૬૩૧) રર૦૪૪૪
ઇ-મેઇલ:ao-ddo-dan@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમનામહોદ્‍ો
ફોન.નં.ફેક્સ.નં.મોબાઇલ.નં.ઇ-મેઇલ
શ્રી.આર બી ચૌધરીહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૨૦૩૦૨રર૦૪૪૪૯૪૨૭૧૮૬૮૪૩ao-ddo-dan@gujarat.gov.in
શ્રી.કે એન પટેલઆંતરીક અન્વેશણ અધિકારીશ્રી૨૨૦૩૦૨રર૦૪૪૪૯૯૨૫૭૮૮૪૫૪ao-ddo-dan@gujarat.gov.in