પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠ શાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : હિસાબી શાખા
શાખાનું સ૨નામું : હિસાબી શાખા જિ.પં.ડાંગ-આહવા
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : શ્રી.આર.બી.ચૌધરી , હિસાબી અધિકારી
ફોન નંબ૨ : ૦૨૬૩૭ ૨૨૦૩૦૨
ફેકસ નંબ૨ : ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
ક્રમ નામ હોદ્‍ો ફોન નંબર
કોડ ઘર કચેરી
શ્રી આર.બી.ચૌધરી હિસાબી અધિકારી ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨
શ્રી કે.બી.રાઠોડ ઇ.ચા. નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨
શ્રી કે.બી.રાઠોડ આંતરીક અન્વેષક ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨
શ્રી કે. કે. પરમાર ઇ.ચા. જી.પી.એફ.ઓડીટર ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨
શ્રી એમ.વી.પટેલ સી.એકાઉન્ટ કલાર્ક ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨
શ્રીમતી એસ.આર.૫ટેલ સી.એકાઉન્ટ કલાર્ક ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨
શ્રી એમ.બી.૫વાર સી. એકા.કલાર્ક ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨
શ્રી. કે. કે.પરમાર જુનીયર એકા.કલાર્ક ૦૨૬૩૧ - ૨૨૦૩૦૨