પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, પંચાયત (મા×મ) વિભાગ-આહવા.
શાખાનું સ૨નામું : કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, પંચાયત (મા×મ) વિભાગ-આહવા.
ડાંગ પંચાયત ભવન-આહવા, જિ.ડાંગ. પીન- ૩૯૭૪૧૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : શ્રી સી. સી. પટેલ, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી.
ફોન નંબ૨ : ૦ર૬૩૧ રર૦૩૦૯
ફેકસ નંબ૨ : ૦ર૬૩૧ રર૦૩૦૯
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી સી. સી. પટેલ કાર્યપાલક ઈજનેર ડાંગ જિલ્લો ૦ર૬૩૧ રર૦૩૦૯ ૯૪૨૮૬૦૬૫૨૮ exepan2-ahv-rnb@gujarat.gov.in
શ્રી એ. એન. ચૌધરી નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર મા.મ.(પં) પેટા વિભાગ, આહવા આહવા તાલુકો ૦ર૬૩૧ રર૦૩૮૫ ૯૮૨૫૪૦૬૦૫૩ -
શ્રી આર. એસ. ખુરાના નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર મા.મ.(પં) પેટા વિભાગ, વઘઈ આહવા તાલુકો ૦ર૬૩૧ ર૪૬ર૪૦ ૯૯૨૫૬૭૭૩૭૩ -