પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:બાંધકામ શાખા
શાખાનું સ૨નામું:બાંધકામ શાખા, ડાંગ જિલ્લા પંચાયત ભવન, સર્કિટ હાઉસ રોડ, મુ.પો.અહવા, તા.આહવા જી.ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:શ્રી જી. એ. ૫ટેલ, કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી (બાંધકામ શાખા)
ફોન નંબ૨:(૦૨૬૩૧) રર૦૩૦૯
ફેકસ નંબ૨:(૦૨૬૩૧) રર૦૪૪૪
ઇ-મેઇલ:exepan2-ahv-rnb@gujarat.gov.in

વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
શ્રી. એસ બી માહલાનાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, પંચાયત (મા×મ) પેટા વિભાગ આહવા૦ર૬૩૧ રર૦૩૦૯૦ર૬૩૧ રર૦૪૪૪૯૬૮૭૬૧૪૮૨૨exepan2-ahv-rnb@gujarat.gov.in
શ્રી એસ.એમ. બારોટનાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર મા.મ.(પં) પેટા વિભાગ, વઘાઈ ૦ર૬૩૧ ર૪૬ર૪૦-૯૮૭૯૩ ૦૪૨૭૫-