પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, પંચાયત (મા×મ) વિભાગ-આહવા.
શાખાનું સ૨નામું:કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રીની કચેરી, પંચાયત (મા×મ) વિભાગ-આહવા.
ડાંગ પંચાયત ભવન-આહવા, જિ.ડાંગ. પીન- ૩૯૭૪૧૦
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:શ્રી જી. એ. ૫ટેલ ,કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી.
ફોન નંબ૨:૦ર૬૩૧ રર૦૩૦૯
ફેકસ નંબ૨:૦ર૬૩૧ રર૦૩૦૯
વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
શ્રી જી. એ. ૫ટેલકાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી ૦ર૬૩૧ રર૦૩૦૯૦ર૬૩૧ રર૦૪૪૪૯૮૨૫૩ ૬૪૨૮૮ exepan2-ahv-rnb@gujarat.gov.in
શ્રી એ. એન. ચૌધરીનાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર મા.મ.(પં) પેટા વિભાગ, આહવા ૦ર૬૩૧ રર૦૩૮૫-૯૮૨૫૪૦૬૦૫૩-
શ્રી એસ.એમ. બારોટનાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર મા.મ.(પં) પેટા વિભાગ, વઘાઈ ૦ર૬૩૧ ર૪૬ર૪૦-૯૮૭૯૩ ૦૪૨૭૫-