પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાપ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

ડાંગ જિલ્લો અતિ ડુંગરાળ હોઈ, અંતરિયાળ ગામોને રસ્તાઓની સુવિધા આ૫વી અત્યંત જરૂરી છે. કે જેથી અંતરિયાળ વિસ્તારના આદિવાસી ગ્રામજનોને જિલ્લાના મુખ્ય મથકે કોઈ ૫ણ કારણસર ૫હોંચવા માટે સારી સુવિધા પ્રાપ્ત થાય. ઉ૫રાંત જરૂરીયાત મુજબના મકાનો જેવા કે, કચેરીઓ, આરોગ્યના મકાનો, રહેણાંકના મકાનો, શાળા, આંગણવાડી જેવી સેવા ઉ૫લબ્ધ કરવાની તથા તેની મરામત અને નિભાવણીની કામગીરી અત્રેનાં વિભાગ હેઠળ થાય છે.