પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:આર્યુવેદ શાખા જિલ્લા પંચાયત ડાંગ -આહવા
શાખાનું સ૨નામું:અધિક જિલ્લા આર્યૃવેદ અધિકારીની કચેરી તાલુકા આહવા જિલ્લો ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:જિલ્લા આર્યૃવેદ અધિકારી જિ.પં. ડાંગ
ફોન નંબ૨:૦ર૬૩૧ રર૦૧૬૮
ફેકસ નંબ૨:-
વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
શ્રી ડો. કે. એમ. ચૌધરીજિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારી૦૨૬૩૧ ૨૨૦૧૬૮ -૯૯૦૯૪૩૪૩૯૭ -