પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : આર્યુવેદ શાખા જિલ્લા પંચાયત ડાંગ -આહવા
શાખાનું સ૨નામું : અધિક જિલ્લા આર્યૃવેદ અધિકારીની કચેરી તાલુકા આહવા જિલ્લો ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : જિલ્લા આર્યૃવેદ અધિકારી જિ.પં. ડાંગ
ફોન નંબ૨ : ૦ર૬૩૧રર૦૩૪૪
ફેકસ નંબ૨ : (૧) રર૦૩૪૪ (ર) રર૦૩ર૫
 
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી.એચ.આર.દેશમુખ વહીવટી અધિકારી રર૦૩૪૪ રર૦૩૪૪ ૯૪૨૯૧૧૮૨૦૧   -