પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆર્યૃવેદ શાખાઆર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

અ.નં. તબીબી અધિકારીનું નામ આરોગ્‍ય કેન્‍દ્રનું નામ શેના નિષ્‍ણાંત ? સરનામું ફોન નંબર
ખાલી જગ્યા રંભાષ સામાન્‍ય સારવાર જિ.પં. રંભાષ -
ખાલી જગ્યા ગલકુંડ સામાન્‍ય સારવાર જિ.પં. ગલકુંડ -
ખાલી જગ્યા માનમોડી સામાન્‍ય સારવાર જિ.પં. માનમોડી -
ખાલી જગ્યા બરડીપાડા સામાન્‍ય સારવાર જિ.પં. બરડીપાડા -
ખાલી જગ્યા ચિંચલી સામાન્‍ય સારવાર જિ.પં. ચિંચલી -
ખાલી જગ્યા પાંડવા સામાન્‍ય સારવાર જિ.પં. પાંડવા -