પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા આર્યુવેદ તબીબી અધિકારી

આર્યુવેદ તબીબી અધિકારી

અ.નં.તબીબી અધિકારીનું નામસરકારી આયુર્વેદ દવાખાનાનું નામ ( ડાંગ જિલ્‍લા પંચાયત હસ્‍તક) શેના નિષ્‍ણાંત સરનામુંફોન નંબર
ડો. રાહુલભાઇ ડી. પટેલ રંભાસ સામાન્‍ય સારવાર મુ. રંભાસ તા. વઘઇ ૯૦૩૩૮ ૦૫૭૮૮
ખાલી જગ્યાગલકુંડ સામાન્‍ય સારવાર મુ. ગલકુંડ તા.આહવા -
ખાલી જગ્યામાનમોડી સામાન્‍ય સારવાર મુ. માનમોડી તા.વઘઇ -
ડો. પ્રિયંકાબેન જે. ચૌધરી બરડીપાડા સામાન્‍ય સારવાર મુ.બરડીપાડા તા.સુબિર ૯૯૧૩૯ ૯૭૭૬૦
ખાલી જગ્યાચિંચલી સામાન્‍ય સારવાર મુ. ચિંચલી તા.આહવા -
ડો. અંકિતાકુમારી જે. ગામીતપાંડવા સામાન્‍ય સારવાર મુ. પાંડવા તા.આહવા ૯૯૨૫૬ ૬૨૨૮૩