પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખા‍તબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ

અ.નતબીબી અધિકારીનું નામઆરોગ્ય કેન્દ્રનું નામશેના નિષ્ણાંતસરનામુંફોનનંબર (૦)ફોનનંબર (ધર) મો.
ર્ડો.રવિન્દ્ર ગોધાણીસાપુતારાસામાન્ય સારવારમુ.પો.સાપુતારા જિ.ડાંગ૦૨૬૩૧ ૨૩૭૨૨૯૯૪૦૯૫૯૯૩૭૦
ડો.ખુશબુ આર ગાયકવાડગલકુંડસામાન્ય સારવારમુ.પો.ગલકુંડ જિ.ડાંગ૯૪૦૯૫૯૯૩૬૩
ડો. સ્વાતી કે પવારસાકળપાતળસામાન્ય સારવારમુ.પો.સા.પાતળ જિ.ડાંગ૭૦૪૬૩૨૬૪૩૧૯૫૭૪૮૦૩૦૬૬
ડો.અનુરાધા ગામીતપિં૫રીસામાન્ય સારવારમુ.પો.પિં૫ર જિ. ડાંગ- ૯૪૦૯૫૯૯૩૬૯
ડૉ. અંકિતા થોરાટકાલીબેલસામાન્ય સારવારમુ.પો.કાલીબેલ જિ.ડાંગ-૯૪૦૯૫૯૯૩૬૬
ડો. કિંજલ પટેલ ગાઢવીસામાન્ય સારવારમુ.પો. ગાઢવી તા.જિ. ડાંગ૮૯૦૫૭૭૪૭૦૦૯૪૦૯૫૯૯૩૬૪
ર્ડો.હિરેન પટેલશિંગાંણાસામાન્ય સારવારમુ.પો.શિંગાંણાં૮૯૦૫૩૦૯૮૨૨૯૪૦૯૫૯૯૩૭૨
ડૉ.સમુવેલ એ વસાવાપિપલદહાડસામાન્ય સારવારમુ.પો. પિપલદહાડ જિ. .ડાંગ-૯૪૦૯૫૯૯૩૭૧
ડૉ.વૈશાલી સી પટેલગારખડીસામાન્ય સારવારમુ.પો. ગારખડી જિ. .ડાંગ૯૪૦૯૨૩૬૮૯૫ ૯૪૦૯૫૯૯૩૬૮
૧૦ર્ડો.ગર્વીના જી ગામીતઝાવડાસામાન્ય સારવારમુ.પો.ઝાવડા, જિ.ડાંગ૯૪૦૯૫૯૯૩૬૭
૧૧ર્ડો.સતીષ એમ ભોયે (ઇ/ચા)પીપીયુનીટ-આહવાસામાન્ય સારવારમુ.પો.આહવા.જિ.ડાંગ૭૪૩૫૯૫૧૩૧૧