પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખા‍તબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ

અ.ન તબીબી અધિકારીનું નામ આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામ શેના નિષ્ણાંત સરનામું ફોનનંબર(૦) ફોનનંબર(ધર)મો.
ર્ડો. અલ્‍પેશ રાઠોડ સાપુતારા સામાન્ય સારવાર મુ.પો.સાપુતારા જિ.ડાંગ ૨૩૭૨૨૯ ૯૯૭૯૭૦૧૦૬૦
ડો. અવની પટેલ શામગહાન સામાન્ય સારવાર મુ.પો.શામગહાન જિ.ડાંગ ૨૪૦૨૩૧ ૯૦૯૯૦૭ર૯ર૩
ડો. મકવાણા સાકળપાતળ સામાન્ય સારવાર મુ.પો.સા.પાતળ જિ.ડાંગ ૨૪૩૨૨૨ ૮૧૪૧૭ર૬૪૬૮
ડો. મિલન પટેલ પિં૫રી સામાન્ય સારવાર મુ.પો.પિં૫ર જિ. ડાંગ ૨૯૩૧૫૧ ૯૪ર૮૮ર૩૦૬૬
ડૉ. સ્‍વાતિ પવાર કાલીબેલ સામાન્ય સારવાર મુ.પો.કાલીબેલ જિ.ડાંગ ૨૯૩૧૫૦ ૯૪૨૬૭૭૦૬૦૨
ડો. જિજ્ઞા ચૌહાણ ગાઢવી સામાન્ય સારવાર મુ.પો. ગાઢવી તા.જિ. ડાંગ - ૯૪૨૮૦૬૪૫૫૧
ડૉ. એમ. એસ. શેખ સુબીર સામાન્ય સારવાર મુ.પો. સુબીર જિ. .ડાંગ ૨૯૦૧૯૦ ૯૪૨૭૭૦૯૭૦૩
ડૉ. જીજ્ઞેશ ગાવિત પિપલદહાડ સામાન્ય સારવાર મુ.પો. પિપલદહાડ જિ. .ડાંગ - ૯૮૭૯૭૭૩૯પ૯
ડૉ. સંદિપકુમાર પંચાલ ગારખડી સામાન્ય સારવાર મુ.પો. ગારખડી જિ. .ડાંગ ૨૯૦૧૯૦ ૯૪૨૬૭૭૦૬૦૨