પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખા‍તબીબી અઘિકારીઓ

તબીબી અઘિકારીઓ

અ.નતબીબી અધિકારીનું નામઆરોગ્ય કેન્દ્રનું નામશેના નિષ્ણાંતસરનામુંફોનનંબર (૦)ફોનનંબર (ધર) મો.
ર્ડા.પીન્ટુ જે. કથરોટીયાસાપુતારા સામાન્ય સારવાર મુ.પો.સાપુતારા તા.આહવા,જિ. ડાંગ ૦૨૬૩૧ ૨૩૭૨૨૯ ૮૪૪૭૦૫૭૨૩૧
ડો.ખુશબુ આર. ગાયકવાડ ગલકુંડ સામાન્ય સારવાર મુ.પો.ગલકુંડ તા.આહવા,જિ. ડાંગ  ૯૪૦૯૫૯૯૩૬૩
ડો. સ્વાતી કે. પવાર સાકળપાતળ સામાન્ય સારવાર મુ.પો.સા.પાતળ તા.વઘઇ, જિ.ડાંગ - ૯૪૨૮૮૨૩૩૫૦

ડો.અનુરાધા જે.ગામીત
ર્ડા.સ્વપ્નિલ જે.ભોયે
પિં૫રી
પિં૫રી
સામાન્ય સારવાર
સામાન્ય સારવાર
મુ.પો.પિં૫ર તા.આહવા,જિ. ડાંગ
મુ.પો.પિં૫ર તા.આહવા,જિ. ડાંગ
- ૭૫૬૭૪૭૫૭૭૯
૬૩૫૨૩૯૦૮૧૮
- કાલીબેલ સામાન્ય સારવાર મુ.પો.કાલીબેલ તા.વઘઇ, જિ.ડાંગ --
ડો. કિંજલ આર.પટેલ ગાઢવી સામાન્ય સારવાર મુ.પો. ગાઢવી તા.આહવા,જિ. ડાંગ ૯૬૨૪૧૬૬૪૦૮ ૯૪૦૯૫૯૯૩૬૪
ર્ડો.હિરેન બી. પટેલ શિંગાંણા સામાન્ય સારવાર મુ.પો.શિંગાંણાં,તા.સુબીર, તા.જિ. ડાંગ- ૯૭૩૭૨૭૦૪૦૩
ડૉ.સમુવેલ કે. વસાવા ગારખડી સામાન્ય સારવાર મુ.પો. ગારખડી જિ. .ડાંગ -૯૫૩૭૪૫૮૩૫૮
- પિપલદહાડ સામાન્ય સારવાર મુ.પો. પિપલદહાડ જિ.ડાંગ ૯૪૦૯૨૩૬૮૯૫ ૯૪૦૯૫૯૯૩૬૮
૧૦ ર્ડા.ગર્વિના જી.ગામીત ઝાવડા સામાન્ય સારવાર મુ.પો.ઝાવડા, તા.વઘઇ, જિ.ડાંગ - ૭૫૭૫૮૪૧૯૦૩
૧૧ ર્ડો.સતીષ એમ ભોયે (ઇ/ચા) પીપીયુનીટ-આહવા સામાન્ય સારવાર મુ.પો.આહવા.જિ.ડાંગ  ૭૪૩૫૯૫૧૩૧૧