પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાસ્‍વછતા જાળવણી

સ્‍વછતા જાળવણી

જિલ્લામાં આવેલ પ્રા.આ.કેન્દ્ર તથા જિલ્લા કક્ષના સ્ટાફ મારફતે નિયમિત આરોગ્ય શિક્ષણ મારફતે તેમજ શીબીરો કરી સ્વચ્છતા જાળવણી અંગે સમજ આપી તકેદારી રાખવામાં આવે છે.