પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખા‍શબિર

‍શબિર

રોગચાળા અટકાયત કામગીરી માટે લોકોને આરોગ્ય શિક્ષણમારફતેઅલગઅલગ આરોગ્યલક્ષી પોગ્રામની જાણકારી માટે વર્ષ દરમ્યાન જુદાજુદા ગામોમાં લધુ તથા ગુરૂ શિબીર રાખી વાર્તાલા૫ કરવામાં આવે છે.