પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાસારવાર

સારવાર

જિલ્લાના પ્રા.આ.કેન્દ્રો તથા સબસેન્ટરો મારફતે અલગ અલગ રોગોની સારવાર આ૫વામાં આવે છે.