પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત ડાંગ -આહવા
શાખાનું સ૨નામું:અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીની કચેરી, તાલુકા આહવા જિલ્લો ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી:જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડાંગજિ.૫.ડાંગ-આહવા
ફોન નંબ૨:૦ર૬૩૧રર૦૩૪૪
ફેકસ નંબ૨:(૧) ૦ર૬૩૧ રર૦૩૪૪ (ર) ૦ર૬૩૧ રર૦૩ર૫
વહીવટી અધિકારીનું નામહોદ્દોફોન નંબ૨ (કચેરી)ફેકસ નંબ૨મોબાઈલ નંબ૨ઈ-મેલ
શ્રી. એચ.આર. દેશમુખ વહીવટી અધિકારી ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૪૪૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૪૪૯૪૨૯૧૧૮૨૦૧dpc.health.dang@gmail.com
શ્રી બી. જે ગાઇન ઓપેરેશનલ મેનેજર ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૪૪૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૪૪૯૪૦૯૫૯૯૩૬૦dpc.health.dang@gmail.com