પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ : આરોગ્ય શાખા જિલ્લા પંચાયત ડાંગ -આહવા
શાખાનું સ૨નામું : અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીની કચેરી, તાલુકા આહવા જિલ્લો ડાંગ
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી : જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી ડાંગજિ.૫.ડાંગ-આહવા
ફોન નંબ૨ : ૦ર૬૩૧રર૦૩૪૪
ફેકસ નંબ૨ : (૧) રર૦૩૪૪ (ર) રર૦૩ર૫
વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨ (કચેરી) ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ-મેલ
શ્રી. એચ.આર. દેશમુખ વહીવટી અધિકારી ૨૨૦૩૪૪ ૨૨૦૩૪૪ ૯૪૨૯૧૧૮૨૦૧ -
શ્રી બી. જે ગાઇન ઓપેરેશનલ મેનેજર ૨૨૦૩૪૪ ૨૨૦૩૪૪ ૯૫૮૬૭૫૦૭૨૭ -