પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

માતૃબાળ કલ્‍યાણ કામગીરી
કુટુંબ કલ્‍યાણ કામગીરી
પ્રસુતા સહાયની કામગીરી
કસ્‍તુરબા પોષણ સહાય યોજના,
જનની શિશુ સુરક્ષા યોજના,
બાલસખા યોજના,
રાષ્‍ટ્રીય સ્‍વાસ્‍થ્યબીમા (RSBY) યોજના
ચિરંજીવી યોજના
જનની સુરક્ષા (માતા અને બાળ મરણ અટકાયતની કામગીરી)
રસીકર્‍ણની કામગીરી
માતા બાળક માટે પોષક આહારની કામગીરી
લીક કપલ (સરહદી જીલ્‍લા જુથ) ની કામગીરી
દાઇ તાલીમ તથા પ્રોત્‍સૃાહક યોજનાની કામગીરી
મેલેરીયા લીક વર્કરની કામગીરી
જન્‍મ મરણની કામગીરી
લગ્‍ન નોંધણીની કામગીરી
મહિલા સ્‍વાસ્‍થય સંઘ વગેરે સાથે તમામ રોગ અટકાયત રાષ્‍ટ્રયિ કાર્યક્રમો
  1. મેલેરીયા ટી.બી. ગોઇટર કંટ્રોલ
  2. અંધત્‍વ નવિરણ
  3. યોઝ રોગ (ચામડીનો રોગ) નમિૂલન
  4. પાંડુરોગ અટકાયત તથા સામાન્‍ય સારવાર
  5. રેફરલ સેવાઓ