પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખા‍શાળા આરોગ્‍ય

શાળા આરોગ્‍ય

પ્રા.શાળાના ભણતા બાળકોમાં વર્ષ દરમ્યાન મેડીકલ સ્ટાફ મારફત ચકાશણી કરી ગંભીર રોગરની તપાસ કરવામાં આવેછે.તેમજ મોટા રોગોમાં સારવારની મફત સગવડ કરી આ૫વામાં આવે છે.