પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખારસીકરણ

રસીકરણ

૦થી ૧વર્ષના તમામ બાળકોને આરોગ્ય કર્મચારી મારફતે ધાતક રોગ અટકાવવા માટે અલગ અલગ રસીઓ આપી રક્ષીત કરવામાં આવે છે.