પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાપ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો

પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો

નંબર તાલુકાનું નામ પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનુંનામ અધ‍િકારીનું નામ સરનામું ફોન નંબર મોબાઇલ ઇ-મેઇલ
આહવા સાપુતારા - મુ.પો. સાપુતારા જી. ડાંગ ૨૩૭૨૨૯ ૯૪૨૬૧૬૯૬૨૮
  શામગહાન - મુ.પો. શામગહાન જી. ડાંગ ૨૪૦૨૩૧ ૯૪૨૭૯૪૬૨૮૪
  સાકળપાતળ - મુ.પો. સા.પાતળ જી. ડાંગ ૨૪૩૨૨૨ ૯૪૨૬૮૪૪૭૦૮
  પીંપરી - મુ.પો. પીંપરી જી. ડાંગ ૨૯૩૧૫૧ ૯૪૨૭૫૮૨૦૪૭
  કાલીબેલ - મુ.પો. કાલીબેનલ જી. ડાંગ ૨૯૩૧૫૦ ૨૯૩૧૫૦
  ગાઢવી - મુ.પો. ગાઢવી તા.જી. ડાંગ - ૯૪૨૮૦૬૪૫૫૧
  સુબીર - મુ.પો. સુબીર જી. ડાંગ ૨૯૦૧૯૦ ૯૪૨૭૭૦૯૭૦૩
  પીપલદહાડ - મુ.પો. પીપલદહાડ તા.જી. ડાંગ - ૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬
  ગારખડી - મુ.પો. ગારખડી જી. ડાંગ ૨૯૦૧૯૦ -