પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખાપ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો

પ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રો

નંબરતાલુકાનું નામપ્રાથમીક આરોગ્ય કેન્દ્રનુંનામઅધિકારીનું નામસરનામુંફોન નંબરમોબાઇલ ઇ-મેઇલ
આહવાસાપુતારા-મુ.પો. સાપુતારા જી. ડાંગ૨૩૭૨૨૯૯૪૨૬૧૬૯૬૨૮
આહવાગલકુંડ-મુ.પો. શામગહાન જી. ડાંગ૨૪૦૨૩૧૯૪૨૭૯૪૬૨૮૪
વઘઇસાકળપાતળ-મુ.પો. સા.પાતળ જી. ડાંગ૨૪૩૨૨૨૯૪૨૬૮૪૪૭૦૮
આહવાપીંપરી-મુ.પો. પીંપરી જી. ડાંગ૨૯૩૧૫૧૯૪૨૭૫૮૨૦૪૭
વઘઇકાલીબેલ-મુ.પો. કાલીબેનલ જી. ડાંગ૨૯૩૧૫૦૨૯૩૧૫૦
આહવાગાઢવી-મુ.પો. ગાઢવી તા.જી. ડાંગ-૯૪૨૮૦૬૪૫૫૧
સુબીરસુબીર-મુ.પો. સુબીર જી. ડાંગ૨૯૦૧૯૦૯૪૨૭૭૦૯૭૦૩
સુબીરપીપલદહાડ-મુ.પો. પીપલદહાડ તા.જી. ડાંગ-૯૪૨૭૯૨૨૨૪૬
સુબીરગારખડી-મુ.પો. ગારખડી જી. ડાંગ૨૯૦૧૯૦-
૧૦વઘઇઝાવડા