પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાખા‍‍જન્‍મ મરણની નોંઘણી

‍જન્‍મ મરણની નોંઘણી

જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બsર - ર૦૧૩
અ.ન. તાલુકાનુંનામ જીવીત જન્મ મરણ બાળમરણ મૃત
સ્ત્રીપુરુષ સ્ત્રીપુરુષ ૧ વર્ષ થી નાના ૧ વર્ષ થી ૪ વર્ષ સુધી છોકરાઓ છોકરીઓ
છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ છોકરાઓ છોકરીઓ કુલ
ડાંગ૨૪૧૧૨૫૬૧૪૫૪૬૧૧૧૨૨૯૭૨૦૯૨૫૧૮૪૩૧૨૪