પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુડાંગ જિલ્લા પંચાયત કાર્યાલય, આહવા, જિ. ડાંગ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી એ. સી. પટેલ, જિલ્લા આંકડા અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૧
ફેકસ નંબર:-૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર ૮કચેરી૯ ફેકસ
નંબર
મોબાઇલ
નંબર
ઇ-મેલ
શ્રી એ. સી. પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારી ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૧૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪૬૩૫૧૫૬૪૨૨૧dso-ddo-dan@gujarat.gov.in