પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુડાંગ જિલ્લા પંચાયત કાર્યાલય, આહવા, જિ. ડાંગ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી કે. એ. કુંકના , જિલ્લા આંકડા અધિકારી (ઇ.ચા.)
ફોન નંબર૨૬૩૧૨૯૦૨૫૯
ફેકસ નંબર:-૨૨૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર ૮કચેરી૯ ફેકસ
નંબર
મોબાઇલ
નંબર
ઇ-મેલ
શ્રી કે. એ. કુંકના ઇ.ચા.જિલ્લા આંકડા અધિકારી ૨૬૩૧૨૯૦૨૫૯ ૨૨૦૪૪૪ - dso-ddo-dan@gujarat.gov.in