પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસંપકૅ માહિતી

શાખાની સંપકૅ માહિતી

શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુડાંગ જિલ્લા પંચાયત કાર્યાલય, આહવા, જિ. ડાંગ
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારીશ્રી વાય.આર. પટેલ , જિલ્લા આંકડા અધિકારી
ફોન નંબર૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૧
ફેકસ નંબર:-૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪
શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર ૮કચેરી૯ ફેકસ
નંબર
મોબાઇલ
નંબર
ઇ-મેલ
શ્રી વાય.આર.પટેલજિલ્લા આંકડા અધિકારી ૦૨૬૩૧ ૨૨૦૩૫૧૦૨૬૩૧ ૨૨૦૪૪૪૯૪૨૮૦ ૨૨૩૩૫ dso-ddo-dan@gujarat.gov.in