પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્મ-મરણ નોંધણી

‍ ‍જન્મ મરણની નોંઘણી

અ.નં.તાલુકાનું નામવર્ષ્‍ાજીવિત જન્‍મમૃત જન્‍મમરણબાળ મરણ
પુરૂષસ્‍ત્રી પુરૂષસ્‍ત્રી પુરૂષસ્‍ત્રી પુરૂષસ્‍ત્રી 
આહવા ૨૦૧૪-૧પ૧૬૬૫ ૧૬૬૩ ૪૦૪૩૪૦૧ ૩૦૬ ૩૯ ૪૯
૨૦૧૫-૧૬૧૬૭૮ ૧૬૮૯ ૩૪ ૨૭ ૩૮૯ ૨૫૪ ૪૨ ૨૩
સુબીર ૨૦૧૪-૧પ૧૩૧૫ ૧૨૬૮ ૨૨ ૨૦ ૨૧૧ ૧૯૭ ૨૬ ૨૭
૨૦૧૫-૧૬૯૨૨ ૯૧૫ ૧૧ ૧૪ ૨૩૭ ૧૫૭ ૩૨ ૩૧
વઘઇ૨૦૧૪-૧પ૮૮૦ ૮૮૨ ૧૧ ૦૮ ૩૨૭ ૨૩૮ ૨૬ ૨૩
૨૦૧૫-૧૬૬૯૦ ૭૩૨ ૧૧ ૧૪ ૨૫૩ ૨૦૭ ૨૭ ૧૩
જિલ્‍લાનું કુલ૨૦૧૪-૧પ૩૮૬૦ ૩૮૧૩ ૭૩ ૭૧ ૯૩૯ ૭૪૧ ૯૧ ૯૯
૨૦૧૫-૧૬૩૨૯૦ ૩૩૩૬ ૬૬ ૫૫ ૮૭૯ ૬૧૮ ૧૦૧ ૬૭