પંચાયત વિભાગ
ડાંગ જીલ્લા પંચાયત
ગુજરાત સરકાર


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાજન્મ-મરણ નોંધણી

‍ ‍જન્મ મરણની નોંઘણી

જાન્યુઆરી થી ડિસેમ્બર - ર૦૧૩
અ.ન. તાલુકાનુંનામ જીવીત જન્મ મરણ બાળમરણ
સ્ત્રીપુરુષ સ્ત્રીપુરુષ ૧ વર્ષ થી નાના ૧ વર્ષ થી ૪ વર્ષ સુધી
કુલ કુલ
ડાંગ૩પ૦ર૩૭ર૦પપ૧ ૭ર૯