શાખાની કામગીરી

જિલ્લા પંચાયત સદસ્યગ્રાંટ હેઠળ સદસ્યશ્રીઓ તરફથી આવતી દરખાસ્તોને તાલુકા કક્ષાએથી તાંત્રિક મંજુરી મેળવીને આવેલ દરખાસ્તને વહીવટી મંજુરી તથા ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવી, તાલુકા વિકાસ અધિકારીઓની પ્રવાસ ડાયરી મંજુર કરવાની કામગીરી, શાખાધિકારીશ્રીઓની પ્રવાસ ડાયરી મંજુર કરવી, તાલુકા પંચાયત વાહનોની લોગબુકની ચકાસણી, તાલુકા પંચાયતના વાહનોને કન્ડમ કરવાની મંજુરી, નવા વાહનની ખરીદીની કામગીરી, શાખાના વાહનને લગતી કામગીરી.

પંચાયતધર કમ મંત્રી આવાસનું આયોજન મેળવી, વહીવટી મંજુરી આપી, ગ્રાન્ટ ફાળવવી, નાણાપંચના કામોનું આયોજન મેળવી, જિલ્લા પંચાયતની મંજુરી મેળવી સરકારશ્રીની બહાલી મેળવ્યા બાદ વહિવટી મંજુરી તથા ગ્રાન્ટ ફાળવણીની કામગીરી. સામુહિક વિકાસ ધટકની પગારની ગ્રાન્ટ ફાળવણી કરવી, શાખાના મહેકમને લગતી કામગીરી.

સામાન્ય રીતે જીલ્લાઓમાં વર્ગ-૧ અને વર્ગ-ર ના અધિકારીઓ જેતે નિયામકશ્રીની કચેરીમાંથી પ્રતિયુનિક્તિના ધોરણે આવતા હોય છે. જયારે વર્ગ-૩ ના કર્મચારીઓની નિમણુક જીલ્લા પંચાયતોને ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ ધ્વારા કરવામાં આવે છે. અને વર્ગ-૪ ની નિમણુક જે તે જીલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમતિ ધ્વારા કરવામાં આવે છે.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/7/2019

વપરાશકર્તાઓ : 435601